Artykuł 55 ustawy przeciwdziałaniu narkomani brzmi:

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
    podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Na czym polega przemyt narkotyków?

Dane przestępstwo polega na:

  • przywozie ( dotyczy wprowadzenia narkotyków na teren Unii Europejskiej ),
  • wywozie ( wyjście poza obszar UE z tego typu substancjami ),
  • przewozie( tranzyt narkotyków przez terytorium Polski ), 
  • wewnątrzwspólnotowej dostawie ( przemieszczenie środków odurzających z Polski do innego kraju Unii Europejskiej ),
  • wewnątrzwspólnotowym nabyciu ( przemieszczenie narkotyków z innego państwa Unii na terytorium Polski ).

Jaka kara grozi za przemyt narkotyków?

Za przemyt narkotyków w Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (zgodnie z art. 55  ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii). Jeśli jednak czyn ten został popełniony w warunkach szczególnych okoliczności, np. w sposób zorganizowany, przy użyciu przemocy lub groźby, kara ta może wynosić od 3 lat do nawet dożywocia. Jeśli chodzi o sprawy związane z mniejszą ilością narkotyków, sprawca może zostać skazany na grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. W przypadku mniejszych ilości narkotyków zwykle decydujące znaczenie ma ich ilość i rodzaj.

Przestępstwo przemytu jest często wykrywane przez organy ścigania, a to, czy posiadanie określonych substancji jest dozwolone w kraju, z którego pochodzą, nie ma znaczenia. Warto pamiętać, że linia obrony osób zatrzymanych za posiadanie narkotyków i wyjaśnienie, że np. marihuana została przywieziona z Holandii, gdzie jest legalna, jest nieprawidłowa. Taka obrona może doprowadzić do postawienia zarzutu przemytu narkotyków, za co grozi o wiele surowsza kara niż za posiadanie. Należy również zwrócić uwagę na to, że czasem osoby, które przewożą przesyłki przez granicę, nie zdają sobie sprawy, co dokładnie zawierają. W takich sytuacjach również mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Jak można obniżyć karę za posiadanie narkotyków?

Każda sprawa dotycząca posiadania oraz handlu narkotykami jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd. Istnieją opcji, które mogą przyczynić się do obniżenia kary, takie jak:

umorzenie lub umorzenie warunkowe czyli możliwe jest, gdy występują szczególne przesłanki, takie jak niewielka szkodliwość społeczna popełnionego czynu;

warunkowe zawieszenie wykonania kary jest ono dostępne jedynie w przypadku kar nieprzekraczających roku pozbawienia wolności, jeżeli sprawca nie był wcześniej skazany na taką karę i jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, w szczególności zapobiegania powrotowi do przestępstwa. Wówczas sprawca otrzymuje „zawiasy” i przez okres próby jest pod nadzorem. Jeśli przez cały okres próby oraz przez kolejne sześć miesięcy po jego zakończeniu sprawca przestrzega prawa, skazanie zostanie unieważnione,

skazanie bez rozprawy zgodnie z art. 335 k.p.k. jest to tzw. „układ” z prokuratorem, w którym podejrzany (później oskarżony) i prokurator ustalają wymiar kary oraz środki karne za popełniony czyn związany z narkotykami. Sąd w takim przypadku zapoznaje się z wnioskiem prokuratora i decyduje o zatwierdzeniu tych ustaleń. Jest to korzystne dla podejrzanego (oskarżonego), ponieważ pozwala uniknąć procesu, a wyrok i kara nie stanowią niespodzianki.

Jednak w każdej sprawie związanej z narkotykami najlepiej skonsultować się z adwokatem oraz podjąć skuteczną obronę.