PRAWO KONOPNE

Posiadanie marihuany

Art. 62 ust. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

 

Według prawa w Polsce posiadanie niewielkiej ilości marihuany jest całkowicie nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

O uznaniu konkretnego czynu zabronionego za wypadek mniejszej wagi decyduje całościowa ocena jego społecznej szkodliwości. Sąd bierze pod uwagę m. in. takie czynniki jak okoliczności czynu, ilość substancji, rozmiary wyrządzonej szkody, motywacja sprawcy.

Przykładowo: sprawca, który posiadał na własny użytek kilka porcji marihuany, którą sam od czasu do czasu palił w celach relaksacyjnych – może liczyć na potraktowanie sprawy łagodniej.

 

Ponadto posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega karze pozbawienia wolności od roku nawet do lat 10. Także hodowla konopi siewnych, niemalże pozbawionych substancji odurzających, wymaga wpisu do specjalnego rejestru producentów konopi włóknistych, który dokonywany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

 Co jednak ważne, 1 listopada 2017 roku zalegalizowano użycie marihuany medycznej w przypadku ciężkich chorób, jeśli inne metody terapii zawiodły. Medyczna marihuana, zawierająca więcej niż dozwolone prawem dla konopi włóknistych 0,3 proc. THC, jeszcze niedawno nie mogła być hodowana na terenie Polski. Zmieniło się to, gdy dopuszczono wytwarzanie surowca farmaceutycznego, które możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Dzięki temu, instytuty badawcze obecnie mogą produkować medyczną marihuanę, a uprawy również mogą być na terenie Polski.

– Co ciekawe, posiadanie konopi z zawartością THC powyżej 0,3 proc. dozwolone jest w sytuacji, gdy roślina przeznaczona jest do celów badawczych, na potrzeby badań lub testów naukowych. 

 

Umorzenie postępowania bez wszczynania sprawy

Postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia  wówczas gdy:

  • przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej,
  • przeznaczone są one na własny użytek sprawcy,
  • orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „nieznacznej ilości” środków odurzających lub substancji psychotropowych.  Słowo „nieznaczny” rozumie się jako niewielki, błahy, drugorzędny, niewielki.

Przy ocenie, czy ujawniona ilość narkotyku jest nieznaczna należy brać pod uwagę nie tylko jego wagę, ale także:

Z orzecznictwa można wyczytać pewne kryteria ilościowe (pomijając zupełnie okoliczności danej sprawy, które również są istotne) – aby uznać daną ilość narkotyku za nieznaczną:  

  • do 10 gram marihuany;
  • do 3 gram haszyszu;
  • do 0,25 grama amfetaminy.

(por. Wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 września 2005 r. II AKa 217/05).

W każdym razie ilość substancji, aby mogła być uznana za niewielką, nie powinna przekraczać kilku gramów.

 

Uprawianie konopi w domu na własny użytek

Ograniczenia w zakresie uprawy konopi (w tym marihuany) określone są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z ustawą konopie to rośliny z rodzaju konopie (Cannabis L.). Natomiast ilekroć ustawodawca wspomina o konopiach włóknistych to ma na myśli rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.

Nielegalna (bez zezwolenia) uprawa konopi włóknistych zagrożona jest karną grzywny. Art. 65 ustawy mówi, iż kto wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze grzywny.