Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 62 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie, w jakim dotyczą konopi innych niż włókniste, są zgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Posiadanie narkotyków w nieznacznej ilości 

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał kwestię kryminalizacji posiadania konopi o innym przeznaczeniu niż włókniste, biorąc pod uwagę przedmiot skargi (czyli art. 62 ust. 1 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ) oraz faktów stanowiących tło sprawy, której skarga konstytucyjna dotyczyła. Ocena Trybunału nie obejmowała sytuacji o „mniejszej wadze” (art. 62 ust. 3 u.p.n.) lub możliwości umorzenia postępowania w przypadku posiadania narkotyków „w nieznacznej ilości, przeznaczonych na własny użytek” (art. 62a u.p.n.), ponieważ te przepisy nie miały zastosowania w sprawie skarżącego.

Kara za posiadanie oraz uprawę konopi

Zgodnie z art. 62 ust. 1.: Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Środek odurzający to każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających, stanowiącym załącznik nr 1 do u.p.n. (ziele konopi, występujące niekiedy pod nazwą marihuany, zostało zakwalifikowane jako środek odurzający). Z kolei zgodnie z art. 63 ust. 1 .: Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Przeciwdziałanie narkomanii a prawo karne

Głównym celem działań przeciwko narkomanii jest ograniczenie używania środków odurzających. Prawo karne jest jednym z narzędzi służących do osiągnięcia tego celu poprzez uznawanie posiadania narkotyków za czyn zabroniony, co pozwala zapobiegać dalszemu użytkowaniu tych substancji.

Według Trybunału Konstytucyjnego, przepisy zawarte w art. 62 ust. 1 i art. 63 ust. 1 u.p.n. dotyczące posiadania konopi innych niż włókniste są zgodne z wolą ustawodawcy. Niemniej jednak Trybunał nie wyklucza, że ustawodawca mógłby przyjąć inne rozwiązania, dotyczące penalizacji posiadania (uprawy) konopi innych niż włókniste, które różniłyby się od obecnie obowiązujących przepisów pod względem podmiotowych i przedmiotowych przesłanek, a nawet mogłyby prowadzić do dekryminalizacji takich czynów.