Jeśli zostałeś zatrzymany z powodu posiadania niewielkiej ilości narkotyków i jesteś osobą, która wcześniej nie była karana za przestępstwo umyślne, możesz ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego przez Sąd. Jak to zrobić?

Korzyści płynące z warunkowego umorzenia postępowania:

  • Przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, Sąd stwierdza, że oskarżony popełnił przestępstwo, jednak nie wymierza mu kary.
  • oskarżony zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo (tzw. czystą kartę karną)

Możesz złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego od momentu postawienia Ci zarzutu posiadania narkotyków aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Wniosek ten możesz złożyć na każdym etapie postępowania karnego (w postępowaniu przygotowawczym, przed Sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem II instancji)

Gdzie złożyć wniosek?

Jeśli chcesz złożyć taki wniosek w postępowaniu przygotowawczym, należy go złożyć do Prokuratora prowadzącego lub nadzorującego dochodzenie w Twojej sprawie. Jeżeli Prokurator przychyli się do niego, zamiast aktu oskarżenia skieruje do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Przedmiotem szczególnej negocjacji pomiędzy oskarżonym lub jego obrońcą a Sądem są warunki, na jakich Sąd może zgodzić się na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Oskarżony przyjmuje na siebie określone obowiązki, takie jak podjęcie lub kontynuowanie nauki lub pracy, podjęcie terapii uzależnienia od narkotyków, współpraca z kuratorem czy zapłata świadczenia pieniężnego na wskazany przez Sąd cel społeczny. Te warunki są ustalane indywidualnie dla każdej sprawy i mają na celu zapewnienie, że oskarżony będzie się starał naprawić szkody wyrządzone przez popełnione przestępstwo i przeciwdziałał przyszłemu recydywizmowi. Warunkowe umorzenie postępowania karnego może zostać przyznane tylko w przypadku, gdy zachodzą określone przesłanki ustawowe i spełnione zostaną wymagane warunki.

Posiadanie dopalaczy w Polsce jest nielegalne i grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności. Dopalacze są traktowane jak narkotyki. Za posiadanie znacznej ilości tych nowych środków psychoaktywnych grozi do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet 12 lat. Od 2010 roku w Polsce wprowadzono ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, która określa nie tylko dopalacze, ale również inne substancje psychoaktywne, jako środki odurzające. Dodatkowo, w 2018 roku  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która zaostrzyła kary za posiadanie i handel dopalaczami.