Aby produkować ekstrakty z konopi oraz produkty z CBD, wymagane są liczne pozwolenia i zezwolenia, które są konieczne do przestrzegania przepisów prawnych.

W przypadku medycznej marihuany, wprowadzenie jej do obrotu jest procesem bardzo formalnym, który obejmuje uzyskanie wielu różnych pozwoleń i zezwoleń w różnych procedurach.

Jednym z ważnych dokumentów dla branży konopnej jest wniosek o pozwolenie na przywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wywóz lub wewnątrzwspólnotową dostawę substancji psychotropowych, środków odurzających oraz prekursorów kat. 1.

Taki wniosek ułatwia przedsiębiorcom import lub eksport produktów, w tym tych zawierających THC.

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie urzędy wydały wytyczne, których celem jest zoptymalizowanie procedur, aby upewnić się, że proces uzyskiwania zezwoleń jest jak najbardziej skuteczny i efektywny.

Na co warto zwrócić uwagę przy składaniu wniosku

Poniżej przedstawiamy kilka wytycznych dotyczących składania wniosków o pozwolenie na przywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wywóz lub wewnątrzwspólnotową dostawę substancji psychotropowych, środków odurzających oraz prekursorów kat. 1:

  • Wnioski należy składać odrębnie dla każdego wnioskowanego pozwolenia za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP.
  • Dokumenty przedłożone w postaci papierowej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP nie powinny być równolegle przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w wersji edytowalnej.
  • W przypadku wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz składanych w postaci papierowej, jeżeli pozwolenie na przywóz zostało wydane przez organy państwa przywozu w postaci elektronicznej, pozwolenie na przywóz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej z zachowaniem określonej ścieżki dostępu (wyjątek od punktu b).
  • Wnioski powinny zawierać kompletną dokumentację niezbędną do weryfikacji wszystkich przesłanek wydania pozwolenia, a poszczególne dokumenty powinny być przesłane w tej samej postaci co wniosek (elektronicznie, papierowo) i w ramach jednej przesyłki.
  • Dokumenty przekazywane wraz z wnioskiem sporządzonym w postaci elektronicznej powinny pozwalać na kopiowanie tekstu (należy unikać uwierzytelnionych elektronicznie skanów dokumentów sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej).
  • Do wniosków na przywóz obejmujących produkt leczniczy powinny być dołączone informacje pozwalające na potwierdzenie dopuszczenia tego produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. odniesienie do wpisu we właściwym rejestrze, a w przypadku dopuszczenia do obrotu nie polegającego na wpisie do rejestrów – kopię rozstrzygnięcia właściwego organu).